Separácia a čistenie maku

Pred tým, ako sa mak dostane ku konečnému spotrebiteľovi, ho treba v niekoľkých fázach dôkladne vyseparovať a očistiť. Naša výrobná linka pozostáva z technológií, ktoré pripravia mak do prvotriednej kvality pre potreby ďalšieho spracovania a predaja.

Využívame nasledovné technologické postupy:

  • separácia maku a makoviny
  • základné čistenie
  • jemné čistenie na pneumatickom stole
  • lisovanie vyčisteného maku
  • plnenie do big bagov a vriec

Separácia

V prvom stupni čistenia makového mixu oddelíme makovú slamu a zlomky toboliek od makových semien. Semená po separácii ešte stále obsahujú nečistoty a prechádzajú ďalšími dvomi stupňami čistenia.

Základné čistenie

Makové semená po separácii ďalej čistíme pomocou sústavy sít a mechanických pomôcok. Od makových semien sú týmto spôsobom oddelené organické aj anorganické nečistoty, ktoré sa odlišujú svojou veľkosťou.

Jemné čistenie 

Po základnom čistení máme k dispozícii makové semeno s čistotou cca 90 až 95%. Jemné dočistenie tohto maku vykonávame na gravimetrickom pneumatickom triediacom stole. Zospodu tlačeným vzduchom a vysokofrekvenčnými vibráciami stola pod sklonom zabezpečíme odseparovanie zvyšných nečistôt (semená burín, rastlinné nečistoty, fragmenty makovej slamy), ktoré majú rovnakú veľkosť ako makové semená, avšak rozdielnu špecifickú hmotnosť, čím dostávame homogénny hotový produkt – makové semeno s čistotou 99,8%+.